Απώλεια 6 δισ. ευρώ ετησίως στοιχίζουν οι αναβολές

 

Στα 6 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει ο θετικός αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία εφόσον αξιοποιηθεί η εργαλειοθήκη, του ΟΟΣΑ. Το λεγόμενο Toolkit, ένας μηχανισμός που χρησιμεύει για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, από νόμους, που επιβαρύνουν τον ανταγωνισμό και τη χρήση εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι κυβερνήσεις των χωρών που χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ επιλέγουν κλάδους της οικονομίας με σημαντική συμμετοχή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ώστε, μέσα από την αξιοποίησή της, να υπηρετούνται οι δικές τους πολιτικές προτεραιότητες. Η εργαλειοθήκη, του ΟΟΣΑ εξετάζει το νομοθετικό πλαίσιο και τον υπερβάλλοντα ζήλο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (gold plating).


Η διαρκής αναβολή της  απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς από πλήθος νόμων και διατάξεων έχουν οδηγήσει στον περιορισμό και τη στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτέλεσε μέρος των πολιτικών, που υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει συμβάλει, με τη σειρά της, σε αντίστοιχες προσπάθειες βελτίωσης εντοπίζοντας για παράδειγμα, περιπτώσεις υπέρμετρα περιοριστικών υποχρεώσεων (π.χ. στην τιμολόγηση).
Αρκεί να σημειωθεί πως στην Ελλάδα έχουν εκπονηθεί τρεις εργαλειοθήκες (2012, 2014, 2016), οι οποίες αρχικά αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, αν όχι εχθρικότητα.
Εντούτοις στο διάστημα αυτό αξιολογήθηκαν οι συνθήκες ανταγωνισμού σε 13 τομείς (τουρισμός, εμπόριο, κλάδος τροφίμων, συγκεκριμένοι κλάδοι της μεταποίησης) που αντιπροσωπεύουν το 30,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη χώρα και το 35,2% της απασχόλησης. Από τους 2.312 νόμους και κανονιστικές διατάξεις, εντοπίστηκαν 1.276 εξ αυτών, που δυνητικά περιορίζουν τον ανταγωνισμό και διατυπώθηκαν 775 προτάσεις. Η υιοθέτηση των 161 εξ αυτών, κατά τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, θα δημιουργήσει στην Ελλάδα αντίκτυπο με χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αύξηση των πωλήσεων, αποψης της οποίας ο ΣΕΒ είναι διαχρονικός υποστηρικτής. Επιπλέον το πλαίσιο και η ποιότητα των κανόνων μιας οικονομίας καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τον βαθμό εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών. Μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, η συνολική επίδραση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη από τον «εξορθολογισμό» του νομοθετικού πλαισίου και την άρση των περιοριστικών για τον ανταγωνισμό διατάξεων.

Ρίτα Ζαχαριάδη