Μηχανικοί, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός, 1830-1940

 

Πλήθος ενδιαφέροντων στοιχείων σχετικά με τον ρόλο των μηχανικών στη βιομηχανία, καθώς και την πολιτική και κοινωνική τους δραστηριοποίηση προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) και πλέον είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο http://engineers.ims.forth.gr/.

Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου υπήρξε το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΜΣ στο Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Λήδα Παπαστεφανάκη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2013-2015 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ): Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας – Όψεις της ελληνικής εμπειρίας», αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-13.

Η έρευνα διερεύνησε τον ρόλο των μηχανικών στη βιομηχανία, καθώς και την πολιτική και κοινωνική τους δραστηριοποίηση. Στο πλαίσιο της έρευνας δημιουργήθηκαν τρεις βάσεις δεδομένων:

  1. Μηχανικοί Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 1934-1950
  2. Απόφοιτοι ξένων Πολυτεχνείων και Τεχνικών Σχολών
  3. Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου

Στη βάση «Μηχανικοί Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 1934-1950» πραγματοποιήθηκε η καταγραφή σε μια ενιαία βάση του «Μητρώου των Μελών του Τ.Ε.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Ν. Κιτσίκης (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος (τ. Β, Τ.Ε.Ε., Αθήνα 1934, σ. 3-394) με 2.048 εγγραφές (όνομα και επώνυμο, όνομα πατρός, ιδιότητα, αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε., σπουδές, εργασία, δημοσιεύσεις, λοιπή δραστηριότητα, διεύθυνση). Η βάση συμπληρώθηκε με άλλες 2.223 εγγραφές μηχανικών που ενεγράφησαν στο μητρώο του Τ.Ε.Ε. και συμπεριλήφθησαν σε ειδικές λίστες που εκδόθηκαν στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά κατά το διάστημα 1934-1949. Συνολικά, η βάση δεδομένων διαθέτει 4.271 εγγραφές.
Η βάση δεδομένων «Απόφοιτοι ξένων πολυτεχνείων και τεχνικών σχολών» (με 820 εγγραφές) συνδυάζει πληροφορίες από τη βάση 1 «Μηχανικοί Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 1934-1950» και από τη βιβλιογραφία.
Η βάση δεδομένων «Δημοσιεύματα Τεχνικού Τύπου» αποδελτιώνει τα τεχνικά περιοδικά Έργα (1925-1932) και Τεχνικά Χρονικά (1932-1950) και το οικονομικό περιοδικό Βιομηχανική Επιθεώρησις (1934-1950).