ΣΕΒ: Οι Έλληνες υστερούν σε δεξιότητες

 

Ουραγός παραμένει η Ελλάδα στις επιδόσεις της στους περισσότερους από τους δείκτες που συνθέτουν τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ το γεγονός οφείλεται κυρίως στην απουσία σύνδεσης των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την περιορισμένη χρήση μεθόδων μάθησης με βάση την εργασία, όπως για παράδειγμα η πρακτική άσκηση, που διευκολύνει την μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Αυτό οφείλεται και στην αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να μετατρέπει το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών σε γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευομένων, αλλά και της μη-αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και των εργαζομένων στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

Δείκτης Αντιστοίχισης Δεξιοτήτων (2018)Πηγή: CEDEFOP

Η επίδοση της Ελλάδας είναι σχετικά χαμηλή και όσον αφορά στις υψηλού επιπέδου δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή .Αυτό οφείλεται, πρωτίστως, στο ότι δεν αναπτύσσονται επαρκώς οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η επίδοσή της καθίσταται μηδενική σε σχέση με την απασχόληση του εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-34 που αποφοίτησε πρόσφατα από την ανώτερη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό απασχόλησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, στην Ελλάδα είναι χαμηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2018, το 71,3% του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών ήταν απόφοιτοι τουλάχιστον της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ποσοστό που ήταν το πέμπτο χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά από τα ποσοστά της Πορτογαλίας (50,2%), της Μάλτας (57,1%), της Ισπανίας (59,2%) και της Ιταλίας (59,7%). Την καλύτερη επίδοση όσον αφορά στον Δείκτη Αντιστοίχισης Δεξιοτήτων την επιτυγχάνει η Τσεχική Δημοκρατία και ακολούθως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.