Στο πλαίσιο της “αντίστροφης μέτρησης” για τα Ποσειδώνια, θυμόμαστε σήμερα το τεύχος 471 (Ιανουάριος 1974) της «Βιομηχανικής Επιθεώρησης» και το άρθρο «Καθειλκύσθη το μεγαλύτερον ελληνικής κατασκευής σκάφος». Στο άρθρο γίνεται η επισήμανση: «Τα Ναυπηγεία Ελευσίνος ήρχισαν λειτουργούντα προ τεσσάρων μόλις ετών. Και η εξέλιξις και πρόοδός των, κατά το ομολογουμένως βραχύ τούτο χρονικόν διάστημα, δύνανται να χαρακτηρισθούν, χωρίς καμμίαν υπερβολήν, αλματώδεις».