Mind Of A State

Wikipedia :

Whole brain emulation (WBE), mind upload or brain upload is the hypothetical futuristic process of scanning the mental state (including long-term memory and “self”) of a particular brain substrate and copying it to a computer. The computer could then run a simulation model of the brain’s information processing.

Η εξομοίωση ολόκληρου του εγκεφάλου (WBE), το «ανέβασμα» μυαλού ή εγκεφάλου είναι η υποθετική φουτουριστική διαδικασία σάρωσης της νοητικής κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας μνήμης και του «εαυτού») ενός συγκεκριμένου ανθρώπινου εγκεφάλου και η αντιγραφή του σε υπολογιστή.

Ο υπολογιστής θα μπορούσε στην συνέχεια να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης της επεξεργασίας πληροφοριών του εγκεφάλου.

Φουτουριστικό βεβαίως αλλά όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό για οποιονδήποτε ανθρώπινο εγκέφαλο, είναι ασφαλώς ευκολότερο για έναν οργανισμό, ακόμα και με το μέγεθος του Κράτους. Στην περίπτωση του Κράτους δεν έχουμε τα δισεκατομμύρια των (διαρκώς μεταβαλλόμενων κιόλας) συνάψεων, ούτε τις πρόσθετες περιπλοκές της συνείδησης και των συναισθημάτων.

Αποτελεί μάλλον κοινό τόπο ότι

  • οι μηχανές αρχικά δημιουργήθηκαν για να κάνουν μόνον ό,τι δεν μπορεί ο άνθρωπος, λόγω διαφοράς αντοχής των υλικών, εφαρμοζόμενης δύναμης ή παρεχόμενης ισχύος. Τείνουμε πλέον – ευτυχώς – ο άνθρωπος να κάνει μόνον ό,τι δεν μπορούν οι μηχανές (λόγω διαφοράς / έλλειψης φαντασίας και συναισθημάτων).
  • Η πρόοδος και η τάση της μηχανοργάνωσης υπηρεσιών και διαδικασιών προχωρά σε όλο και πιο ολοκληρωμένες λύσεις ERP και άλλων κατηγοριών συστημάτων αφ’ ενός με αξιοποίηση των big data και του internet of things, αφ’ ετέρου με την απεξάρτηση από συγκεκριμένες υπολογιστικές υποδομές κινούμενη προς την software based αξιοποίηση διαλειτουργουσών και απομακρυσμένων υποδομών στην βάση της διαθεσιμότητάς τους και της οικονομίας χρόνου και χρήματος. Ιδιαίτερα επιτυχημένο και καθημερινής χρήσης τέτοιο σύστημα θεωρώ το ΤΑΞΙΣ όπου πλήθος (όχι πάντοτε διασυνδεδεμένων) λειτουργιών υλοποιούνται εσωτερικά στην εφαρμογή.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και δή την τάση «ολοκλήρωσης», προτείνω να οραματιστούμε το Uploading του Κράτους ως το τελικό (μέχρι να σκεφτούμε κάτι ακόμα πιο …τελικό) ποιοτικό άλμα της ψηφιοποίησής του, το οποίο και θα παραγάγει ένα εξιδανικευμένο σχήμα λειτουργίας του.

Προφανώς δε – και τούτο είναι το ρεαλιστικό και άμεσα χρήσιμο στην συζήτηση μιας τέτοιας οραματικής στόχευσης – η υιοθέτηση και επιδίωξη αυτού του ιδανικού σχήματος θα καθορίσει στην συνέχεια το σύνολο των σχεδιασμών, ενεργειών και σχετικών μεταρρυθμίσεων.

  • Μία βασική αλλαγή θα είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και δεδομένων (του Κράτους, των πολιτών και του περιβάλλοντος) που υπάρχουν, δημιουργούνται και παραλαμβάνονται (και η διατήρησή τους) μέσα στο σύστημα που θα «προσωποποιεί» τον οργανισμό. Ως καίρια χαρακτηριστικά μπορούν κατ’ αρχήν να επισημανθούν η γεωαναφορά και η ιστορικότητα (back and forth). Ως απόλυτος βεβαίως κανόνας η Once Only Principle!
  • Η λειτουργία φυσικά του όλου μηχανισμού θα «διοικείται» με τις ανθρώπινες αποφάσεις που είτε σε επίπεδο απλών παραμέτρων (π.χ. συντελεστές φορολογίας, η – καλύτερα – τελικό επιζητούμενο προϊόν φορολογίας) είτε σε πιο σύνθετο επίπεδο (π.χ. νέες ρυθμίσεις προσλήψεων), θα τροφοδοτούν κατάλληλα το σύστημα – με την απαραίτητη ιστορικότητα πάντοτε – και θα ενσωματώνονται στην συνολική και ολοκληρωμένη λειτουργία του.
  • Εξ ίσου προφανής είναι η σκοπιμότητα τυποποίησης της διακινούμενης πληροφορίας όχι πλέον με έγγραφα που …διηγούνται γεγονότα ή συλλογισμούς αλλά κατά το μέγιστο δυνατόν με χρήση, εντός των εκάστοτε εφαρμογών, φορμών και πινάκων συγκεκριμένων πληροφοριακών δεδομένων.
  • Η διακίνηση επίσης πληροφοριών στο «εξωτερικό» των εφαρμογών προφανώς θα πρέπει να υπηρετείται με πλήρη διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική διαπίστευση. Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.) του άρθρου 16 του σχεδίου Νόμου «επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» είναι μια καλή αρχή αλλά θα πρέπει να επεκταθεί η χρήση του σε κάθε μορφής επικοινωνία αναμορφώνοντας εκ βάθρων την Ποινική και Πολιτική Δικονομία σε θέματα κοινοποιήσεων και ειδοποιήσεων.

Χωρίς να επιχειρείται καν απόπειρα τεχνικής περιγραφής του προτεινόμενου σχήματος, υποχωρώ για λίγο στον πειρασμό παραλληλισμού με ένα ΛΣ προς ανάδειξη της αξίας της κατά το δυνατόν βαθύτερης embedment στο hardware, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία των λειτουργικών συστημάτων παρουσιάζει, αρχιτεκτονικά ή και μόνον τοπολογικά, σημαντικές αναλογίες με τα δομικά χαρακτηριστικά των Κρατικών λειτουργιών.

Μπορούμε (απλά και μόνο για λόγους σύλληψης της ιδέας) να φανταστούμε ότι η μεταβίβαση εργασιών, εντολών αλλά και η διαχείριση των προτεραιοτήτων και η διάθεση πόρων, θα γίνεται με χρήση ανάλογων τεχνικών με τις οποίες κάθε ΛΣ ήδη διαχειρίζεται τις προτεραιότητες και τις ανάγκες πόρων των εφαρμογών που εκτελούνται. Πρόκειται για τεχνικές που αναπτύχθηκαν ώστε με έξυπνο και αλγοριθμικό τρόπο να δίνουν λύσεις μέσα στο περιβάλλον της – τότε – εξαιρετικής σπάνεως (scarcity) πόρων των πρώτων εποχών της μηχανοργάνωσης αλλά που δεν παύουν να είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση κάθε είδους πόρων. Προφανώς όσο πιο «κοντά» στον πυρήνα του συστήματος θα συμβαίνουν αυτές οι διεργασίες, τόσο αποτελεσματικότερη και ταχύτερη θα είναι η λειτουργικότητά του. Ξαναλέω ότι με τα παραπάνω, απλά προτείνεται η μίμηση λύσεων που έχουν αναπτυχθεί και αντιμετωπίζουν επιτυχώς εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες βελτιστοποίησης της χρήσης χρόνου και πόρων.

Η διαχείριση κα εκτέλεση εξωτερικών «υλικών» αρμοδιοτήτων δεν εξαιρείται των παραπάνω. Απλά οι οδηγίες – πληροφορίες θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα μηχανικά συστήματα ή/και «συνεργεία» και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους θα επιστρέφονται με τις πλήρεις πληροφοριακές περιγραφές τους (as built ή as occured) προς ενσωμάτωση στο συνολικό mind.

Αυτονόητη και η διαρκής καταγραφή και καταχώρηση όλων των μεταβολών προκειμένου να διατηρείται η πλήρης γνώση και εποπτεία του συστήματος εντός του mind of the State

Μια παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας για την σκοπιμότητα της προτεινόμενης προσέγγισης της πληροφοριακής οργάνωσης του δημοσίου τομέα είναι το ζήτημα του όγκου των παραγομένων δεδομένων.

Είναι γνωστή η ραγδαία αύξηση του συνολικού όγκου παραγόμενων δεδομένων που συνολικά θα αγγίξει φέτος παγκοσμίως τα 150 zettabytes =150 τρισεκατομμύρια Gb!.

Εν πολλοίς βέβαια αυτός ο όγκος περιέχει κυρίως ιδιωτικά βίντεο αλλά αν φέρουμε στον τομέα ενδιαφέροντος των δημοσίων δεδομένων την παραγωγή του IoT τότε σημαντικό μερίδιο ανήκει στην συζήτησή μας. Αλλά και χωρίς αυτά είναι αναμφισβήτητη η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή τους και επιταχύνεται λόγω εικόνων.

Ορισμένα στοιχεία από αντικαταστάσεις υπολογιστών του Δήμου μας (όπου σημειωτέον γίνεται και μια προσπάθεια εκκαθάρισης αρχείων και μεταφοράς μόνο των χρησίμων, και δη σε ένα μόνο αντίγραφο) τα μεγέθη δείξανε όγκους από εκατοντάδες Gb στην Πολεοδομία, πολλές δεκάδες Gb στην υποστήριξη εφαρμογών έως μονοψήφια Gb σε διοικητικές υπηρεσίες. Στην δε Τεχνική υπηρεσία, λόγω σχεδίων αλλά και φωτογραφιών έργων συναντούμε πολλές εκατοντάδες Gb.

Τα παραπάνω αναφέρονται για να αναδειχθεί η μέγιστη ανάγκη του σωστού σχεδιασμού των data, των metadata, των μορφών και κανόνων δημιουργίας και διατήρησής τους αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων ώστε να υπηρετείται η στόχευση που προτείνεται και η οποία προφανώς καθίσταται εφικτή όταν φορά διαχειρίσιμο όγκο σωστά οργανωμένων δεδομένων.

Αυτή η παρουσίαση δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς την επισήμανση και πάλι της απαραίτητης διάκρισης:

Άλλο η ολοκληρωμένη και εν πολλοίς αυτόνομη λειτουργία του κράτους εκεί …μέσα που θα το έχουμε κάνει upload, και

Άλλο η απαραίτητη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα προς λήψη εκείνων των αποφάσεων που ενέχουν το στοιχείο της πολιτικής απόφασης ή της έμπνευσης ή οποιασδήποτε άλλης επιλογής και την οποία φυσικά δεν θα …αφήσουμε στον Η/Υ.

Απλά, προτείνω, για τους άμεσα ρεαλιστικούς και εφικτούς λόγους οργάνωσης των δεδομένων που ανέφερα πιο πάνω, να χειριζόμαστε αυτά τα θέματα με

state of mind towards the mind of a State